در شبکه ی جهانی

untitle

گلدان فلفل قرمز.رنگ و روغن روی بوم، ۶۰ ×۸۰ سانتی متر.

Red Pepper Pot. Oil on canvas, 80 × 60 cm.

the sewing

خیاطی.رنگ و روغن روی بوم،۳۶×۴۴ سانتی متر.

The Sewing.Oil on canvas, 44 × 36 cm.

old afghan

پیرمرد افغانی.رنگ و روغن روی کاغذ، ۴۰×۵۵ سانتی متر.

Old Afghan.Oil on paper, 55 × 40 cm

Old Dervish in the Mosque. (1996)

درویش پیر در مسجد.رنگ و روغن روی بوم، ۵۶ × ۷۶ سانتی متر.

Old Dervish in the Mosque.Oil on canvas.76× 56 cm.

In the Memory of Parvin Etesami. (1985)

به یاد پروین اعتصامی.رنگ و روغن روی بوم، ۸۴×۱۱۲ سانتی متر.کودکی کوزه ای شکست و گریست که مرا پای خانه رفتن نیست.

In the Memory of Parvin Etesami.Oil on canvas, 84 × 112 cm.

Children in the Alley .(1997)

بچه ها در کوچه.رنگ و روغن روی بوم ۷۶ ×۱۱۶ سانتی متر.

Children in the Alley.Oil on canvas, 116 × 76 cm.

Untitle

بدون عنوان.رنگ و روغن روی بوم،۹۰ × ۱۲۰ سانتی متر.

Untitled. (2006) Oil on canvas, 120×90cm.

The Homeless. (1984)

بی خانمان.رنگ و روغن روی بوم، ۶۰×۸۰ سانتی متر.

The Homeless.Oil on canvas, 80 × 60 cm.

Doubt. (2003)

تردید.رنگ و روغن روی بوم،۷۵×۱۰۰ سانتی متر.

Doubt.Oil on canvas, 100 × 75 cm.

 Familiar Strangers. (1995)

غریبه های آشنا.رنگ و روغن روی بوم،۸۴×۱۱۲ سانتی متر.

Familiar Strangers.Oil on canvas, 112 × 84 cm.

A Young Girl. (2000)

دختر جوان.رنگ و روغن روی بوم، ۶۱×۷۶ سانتی متر.

A Young Girl.Oil on canvas, 76 ×61 cm.

Untitled. (1986)

بدون عنوان.رنگ و روغن روی بوم ۵۰×۶۰ سانتی متر.

Untitled.Oil on canvas, 60×50cm.

Morteza katozian
English Biography
لوح تقدیر سازمان یونسکو
سایر آثار استاد

پیوند های مفید به آثار مکتوب استاد

 • What Remained.(1978)

  آنچه باقی ماند.رنگ و روغن روی بوم ۶۰×۸۰ سانتی متر. What Remained.Oil on canvas, 80×60cm.

 • Flight 655.(1988)
  پرواز ۶۵۵.رنگ و روغن روی بوم، ۳۵ × ۵۰ سانتی متر به یاد شهدای مظلوم پرواز ۶۵۵ هما.Flight 655.Oil on canvas, 50 × 30 cm. To the Memory of Oppressed Martyrs of Homa Flight 655.
 • On the Trail. (1994)

  در کوره راه.رنگ و روغن روی بوم، ۳۸ ×۷۴ سانتی متر On the Trail.Oil on canvas, 74 ×38 cm.

 • Master Mohammad Hossein Shahriar(Poet). (1995)
  استاد محمد حسین شهریار(شاعر).رنگ و روغن روی کاغذ،۴۰×۵۰ سانتی متر. نقاشی برای روی جلد کتاب Master Mohammad Hossein Shahriar(Poet).Oil on paper, 50 × 40cm. Painting for the book cover.
 • Young Laborer. (1999)

  کارگر جوان.رنگ و روغن روی بوم،۶۱×۷۶ سانتی متر. Young Laborer.Oil on canvas, 76 × 61 cm.

 • A Day Morning. (1994)

  صبح یک روز.رنگ و روغن روی بوم، ۹۰×۱۲۰ سانتی متر. A Day Morning.Oil on canvas,120 × 90 cm.

 • A Young Boy. (1986)

  پسر جوان.رنگ و روغن روی بوم،۶۰×۸۰ سانتی متر. A Young Boy.Oil on canvas, 80 × 60cm.

 • Portrait. (1999)

  چهره.رنگ و روغن روی بوم، ۴۰×۵۰ سانتی متر. Portrait.Oil on canvas, 50 ×40 cm.

 • Exhausted from Work. (1997)

  خسته از کار.رنگ و روغن روی بوم،۹۰×۱۲۰ سانتی متر. Exhausted from Work.Oil on canvas, 120 ×90 cm.