close
تبلیغات در اینترنت
بیشتر از عشق من بودن

بیشتر از عشق من بودن

در دلم افتاده
برایت کادو کنم
همه آرزوهایی که با دیدنت
در باور کاشته ای

تا که بفهمی باید
بیشتر از عشق من بودن
قدر بدانی
بودنت را

ه.ف

دنباله نوشتار...