close
تبلیغات در اینترنت
از سرانجام مپرس

از سرانجام مپرس

از سرانجام نپرس
وقتی هرگز برای من
نچرخیده هیچ دندانه ساعت روزگار
و مرا دلخوش نکن
به بدتر از من هایی
که همیشه بوده اند
من از همه چرخش این گنبد دوار
فقط یک ساعت
زندگی میخواهم
آنگونه که
ارزش مابقی عمرم
را داشته باشد

ه.ف

دنباله نوشتار...