close
تبلیغات در اینترنت
در من گمشده

در من گمشده

در من گمشده
هزار جوان آرزو
و بی شمار شقایق،نفس

در پی هر چه رفتم
رسیدن یا نرسیدنش
برایم حاصل نداشت

آه...
آه و صد آه

که در زمین درخت آرزو
هرگز ثمر نمیدهد
و شاید
باید به دنبال
جایی دیگر
بود
برای کاشتن بذر های مشترک بشر


ه.ف

دنباله نوشتار...