close
تبلیغات در اینترنت
می چکد از ناودان خاطره

می چکد از ناودان خاطره

می ستایم .. من با تو ... هر شب ستاره را...
می چکد از ناودان خاطره ... باز قطره های هر چشم شب هایم...
دل میزنم بالش را...
اتاقم می پاید هر ثانیه دیوار هایم را...
عکس تو را بغل گرفته ام ... من هر کنج دیوار...
زندگی یعنی حس خو گرفتن آدمی به آدم ها
زندگی یعنی تصور بودن ها .. در عمق نبودن ها
زندگی یعنی
ستایش حس های با هم بودن... شب یا که روز

ه.ف

دنباله نوشتار...