close
تبلیغات در اینترنت
سهم من از نبودنت

سهم من از نبودنت

سهم من از نبودنت...
شبگرد ی است و بس
کوله بار م اما پر از داغ رسیدن
حجم سرد چشمانم...
می یخد از سرمای آخر راه...
زندگی جاری است اما...
آب حیات باشد در جویش..
یا که خون مرثیه ی باورهایم...

ه.ف

دنباله نوشتار...