close
تبلیغات در اینترنت
گفتمان شناسی امنیت ملی ( ۴ )
آخرین مطالب

تبلیغات

پخش کننده

پخش تصادفی بیش از ۵۰۰ دقیقه موسیقی سنتی ایرانی

786

جداکننده

گفتمان شناسی امنیت ملی ( ۴ )

گفتمان شناسی امنیت ملی ( ۴ )

یکى از  مشکلات بررسی و پژوهش در سیاست های امنیتی ایران ، فقدان اجماع عمومى در بین نخبگان در مورد مفهوم امنیت ملى، سیاست هاى امنیتى، تهدیدها و آسیب پذیرى هاست.  به همین دلیل، رهیافت هاى متعدد و متضادى درباره امنیت، تهدیدها، ارزش ها و اهداف وجود دارد که عوامل مختلفى بر این شکاف گفتمانى تإثیر مى گذارند طى دو دهه گذشته و به ویژه دهه اول، عوامل مختلفى موجب وحدت نسبى نیروها شده و گروه ها و نیروهاى سیاسى و جریان هاى فکرى مختلف، مجال ظهور پیدا نکردند.

عواملى مانند: تفکر ایدئولوژیک، تهدیدات بیرونى و درونى در این زمینه تإثیر گذار بوده اند. عوامل فکرى، سیاسى و اقتصادى مختلفى نیز در پیدایش فضاى جدید موثر بوده است. از لحاظ فکرى، همچنین نظرات جدیدى مطرح شد، که با بینش حاکم در سال هاى گذشته، در تضاد است. از لحاظ سیاسى هم، کاهش نسبى تهدیدات خارجى نسبت به امنیت ملى جمهورى اسلامى و تمرکز بیشتر بر مسائل داخلى، توجه گروه هاى سیاسى به نقاط اختلاف خود، موجب ظهور نظرات مختلف در زمینه مسائل امنیتى شده است. همان طور که میشل دش تاکید مى کند، وجود تهدید خارجى همواره عامل مهم و موثرى در وحدت داخلى در ابعاد سیاسى، فکرى، اجتماعى و اقتصادى بوده است و با رفع این تهدید، اختلافات درونى در جامعه شدت پیدا مى کند. میشل دش به نقل از امیل دورکیم، این فرآیند را این گونه تبیین مى کند: 


مابقی در ادامه مطلب.

 

((آشوب هاى اجتماعى و جنگ هاى توده اى بزرگ، احساسات جمعى را افزایش مى دهند، روح رزمندگى را تحریک مى کنند؛ و در این میان، میهن پرستى، ایمان سیاسى و ملى و نظایر آن و فعالیت متمرکز براى رسیدن به هدف واحد، حداقل در کوتاه مدت باعث هم گرایى شدید یک جامعه مى گردد... هر چه آنها بر مردم براى نزدیک کردن پیوندها و مواجهه با خطر مشترک فشار مىآورند، فرد کم تر به خود و بیش تر براى عموم مى اندیشد.)) (۱) 


به هر حال جنگ و دیگر تهدیدهاى خارجى و نیز انقلابات اجتماعى، نقش مهمى در حفظ یکپارچگى و انسجام ملى ایفا مى کند به همین دلیل هم به محض از میان رفتن تهدیدهاى خارجى و یا کاهش آنها و نیز فاصله گرفتن از سال هاى انقلاب، به تدریج از انسجام سیاسى و فکرى جامعه کاسته مى شود و شکاف هاى سیاسى و اجتماعى خود را نشان مى دهند. در جامعه اى که این تنش ها و شکاف ها شدید باشند، هنگامى که تهدیدهاى خارجى از بین مى رود، حتى احتمال فروپاشى آن نیز مى رود. 

 

جمهورى اسلامى ایران نیز در دو دهه گذشته به دلیل وجود تهدیدهاى خارجى جدى، جنگ تحمیلى و تجربه یک انقلاب بزرگ، از انسجام زیادى برخوردار بود و اصولا در آن دوره فرصتى براى توجه به مسائل داخلى و بروز اختلاف نظر درباره مسائل مختلف وجود نداشت. اما پایان جنگ و کاهش تهدیدهاى خارجى، بار دیگر اختلافات را شدت بخشیده و نظرات مختلف را وارد فضاى فکرى و سیاسى جامعه کرده است. بروز سریع و عمیق چنین اختلافاتى، نشانگر این است که وحدت نسبى سال هاى گذشته ناشى از هماهنگى فکرى و منافع مشترک نبوده است؛

بلکه بیش تر وحدتى احساسى و مبتنى بر احساسات انقلابى و ترس از تهدید خارجى بوده است که طبیعى است با رفع آنها و گذار از جامعه احساسى به سوى جامعه عقلانى که ائتلاف ها و اختلاف ها بر سر منافع است، جامعه دچار تشتت فکرى و سیاسى شود. از همین رو، در حال حاضر در زمینه مسائل امنیتى با نظرات و گفتمان هاى مختلفى روبرو هستیم که طیف مختلف و متنوعى از دیدگاه ها را شامل مى شود. 


در یک تقسیم بندى اولیه، گفتمان هاى امنیتى ملى در جمهورى اسلامى ایران را مى توان به نظرات درون حاکمیت و بیرون حاکمیت تقسیم کرد. رهیافت هاى بیرون حاکمیت را نیز مى توان به رهیافت هاى اپوزسیون اصلاح طلب و نظرات محققین آکادمیک تقسیم نمود. منظور از رهیافت هاى بیرون حاکمیت، نظرات گروه هاى سیاسى، جریانات و یا افرادى هستند که در قدرت سیاسى کشور، سهم و نقشى ندارند. اما با وجود این که این گروه ها در قدرت سیاسى و تصمیم گیرىهاى امنیتى نقشى ندارند، نظرات آنها در زمینه مسائل امنیتى، از اهمیت خاصى برخوردار است. به طور معمول گفتمان هاى اپوزسیون در درون هر جامعه اى بر نقاط ضعف، آسیب پذیرىها، عملکردهاى غلط و عوامل تهدید کننده مى پردازند. از همین رو نظرات آنها مى تواند به تصمیم گیران نظام در شناخت آسیب پذیرىهاى جامعه کمک کند، بنابراین، توجه به دیدگاه و گفتمان هاى خارج از حاکمیت ضرورى و مفید است. با وجود این، در حال حاضر اهمیت گفتمان هاى درون حاکمیت و تإثیر آنها بر سیاست هاى امنیتى کشور به مراتب بیش تر از گفتمان هاى بیرون حاکمیت است.

 

توضیح این مطلب ضرورى است که منظور از گفتمان هاى درون حاکمیت، نظراتى است که از سوى جناح هاى مختلف موجود در کشور ابراز مى شود. این جناح ها که در قدرت سیاسى نقش داشته و در فرهنگ سیاسى انقلاب اسلامى از آنها تحت عناوین ((خودى)) در مقابل ((غیر خودى)) و یا ((دوستان)) در برابر ((دشمنان)) تعبیر مى شود. این نظرات نیروهاى خودى در حال حاضر به دو گفتمان بسیار متضاد تقسیم شده اند که تضاد آنها به حدى است که این گفتمان ها همدیگر را در بعضى موارد خودى تعریف نمى کنند، بلکه آنها را در ردیف دشمنان قرار مى دهند. این گفتمان ها را تحت عناوین قرار دادى و اعتبارى گفتمان سنتى امنیت ملى و گفتمان نوین امنیت ملى بررسى خواهیم کرد.

همان طور که گفته شد، با وجود این که برخى از طرفداران افراطى هر یک از گفتمان ها، طرفداران گفتمان دیگر را غیر خودى و در ردیف دشمنان تعریف مى کنند، اما به هر حال هر یک از این گفتمان ها سهمى را در قدرت سیاسى دارا هستند و از لحاظ سابقه تاریخى، جزء نیروهاى انقلاب اسلامى به شمار مى روند.

 

هر یک از این گفتمان ها در میان جریان ها و گروه هاى سیاسى طرفداران و مبلغان شناخته شده اى دارند که البته در این تحقیق از آنها نامى به میان نخواهد آمد و تنها دیدگاه هاى آنها ذکر خواهد شد. ذکر این نکته هم ضرورى است که تقسیم بندى گفتمان هاى امنیتى ج. ا. ایران به دو گفتمان سنتى و نوین، بدین معنا نیست که طرفداران هر یک از این گفتمان ها داراى اتفاق نظر کامل بوده و در تقسیم بندى طیف هاى سیاسى، گروه هاى طرفدار هر یک از گفتمان ها در یک طیف واحدى قرار مى گیرند؛ بلکه این تقسیم بندى فقط یک تقسیم بندى کلى است که به معناى فقدان اختلاف نظرى و عملى در درون هر یک از گفتمان هاى امنیتى نیست. در نهایت این که، هر یک از گفتمان هاى امنیتى مذکور، بر مبناى گفتمان سیاسى و فکرى کلان ترى شکل گرفته اند، یعنى اختلاف نظر آنها در زمینه مباحث امنیتى، ناشى از اختلاف نظر آنها در زمینه مسائل مختلف مربوط به قدرت، سیاست و امنیت است. در ادامه مطلب، به بررسى مشخصه هاى هر کدام از آنها مى پردازیم.

پی نوشت ها:
۱) میشل دش، جنگ و دولت هاى قوى، صلح و دولت هاى ضعیف، ترجمه مقصود رنجبر، فصلنامه مطالعات راهبردى، شماره ۵ و ۶، پاییز و زمستان، ۱۳۷۸.  

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

دوست دارم بیایی با هم تبادل لینک کنیم تا هم بازدید کننده وبت بره بالا هم من بازم بتونم بهت سر بزنم میدونی چرا ؟چون اگه وبت را ثبت کنی من آدرس وبلاگت را دارم در ضمن من هر روز به دوستام سر میزنم منتظرت هستم


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

پخش کننده

786

جداکننده